Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - ŚLUSARZ
Nazwa oddziału

 ŚLUSARZ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do:

1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

4. naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz, po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lubś redniego branżowego, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik.