Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - ŚLUSARZ
Nazwa oddziału

 ŚLUSARZ

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

nowa oferta – we współpracy z firmą BIN

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3) wykonywania połączeń
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacje:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.